Dorus Ks 351

Sponsored link: Download Dorus Ks 351
(microsoft word - dvoust\354nn\351 ks - umet.doc)
2.1 Požadavky V souladu s n meckou normou DIN 4705 komíny musí být exploatovány v podtlaku. Navíc se v komín nem že vyskytovat kondenzace spalin, komín musí být „suchý“. Aby komíny mohly tyto požadavky spl ovat i p i moderních systémech oh evu, musí být spln ny tyto podmínky: a) rychlý oh ev b) dobrá tepelná izolace c) p esné rozm ry ad a) Z d vodu rychlejšího dosažení suchého chodu komína, také u nízkých teplot odvád ných spalin, musí být použito komínové vedení s malou tepelnou setrva nosti. Tenkost nná.

Language: slovak
PDF pages: 15, PDF size: 0.59 MB
Report
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.