Hacking Registry

Sponsored link: Download Hacking Registry
hacking
Language: slovak
PDF pages: 19, PDF size: 0.83 MB
Report
hacking odvrácená tvář internetu
Language: slovak
PDF pages: 16, PDF size: 0.13 MB
Report
hacking-umeni-exploitace2-obsah.zip - pochvalná vyjádření k
„Nejkompletnější výuka hackerských technik. Konečně kniha, která jen nepředvádí, jak využívat exploity, ale také ukazuje, jak je vyvíjet.“ – PHRACK „Ze všech knih, co jsem doposud četl, tuto považuji za vynikající hackerskou příručku.“ – SECURITY FORUMS „Tuto knihu doporučuji už jen kvůli její programovací sekci.“ – UNIX REVIEW „Vřele tuto knihu doporučuji. Napsal ji člověk, který ví, co čem mluví, navíc s použitelným kódem, nástroji a příklady.“ – IEEE CIPHER „Ericksonova kniha, hutný a seriózní průvodce.

Language: slovak
PDF pages: 12, PDF size: 0.11 MB
Report
bluetooth hacking
Language: slovak
PDF pages: 96, PDF size: 0.81 MB
Report
základní registry veřejné správy
Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude .

Language: slovak
PDF pages: 56, PDF size: 1.25 MB
Report
1   2   3   4   5   Next page →
Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.