Hudby

Sponsored link: Download Hudby
Ústavu hudby dějin moravského musea v
.Ústav dějin hudby Moravského musea v Brně uzavírá 50 let své činnosti. Od .

Language: slovak
PDF pages: 153, PDF size: 9.25 MB
Report
dějiny hudby - janáčkova konzervatoř a gymnázium v ostravě
Z obecně historického hlediska tento sloh zahrnuje údobí pravěku, starověku a středověku, z pohledu umělecko-historického umění přírodních národů, orientální, antické, prerománské, románské a umění gotikySloh polymelodický spočívá na převládajícím skladebném principu rytmicky členěného, současného polyfonního vyuţití více samostatných horizontálně vedených melodií, s postupně rostoucím významemlatentní harmonie a) raný středověký evropský vícehlas (7.-12.století) b) Ars antiqua (12.-13.století) c) .

Language: slovak
PDF pages: 129, PDF size: 1.32 MB
Report
dejiny hudby mag praca masarykova univerzita
V rodné Vídni získal Steiner již během své adolescence pověst zázračného dítěte. Mezi Steinerovými mentory nechyběl Gustav Mahler, který Steinera vyučoval kompozici, a Johannes Brahms, který ho učil hrát na klavír. Uvedení své první operety The Beautiful Greek Girl se dočkal v 16 letech a v průběhu následujících pěti let se stal respektovaným dirigentem, jemuž divadelní producentská činnost otce umožnila pracovat v řadě předních vídeňských divadel. Steiner opustil Rakousko roku 1914 a záhy svůj divadelní .

Language: slovak
PDF pages: 103, PDF size: 0.68 MB
Report
dějiny hudby 2.pdf střední odborná škola
. této znalosti patří i představa o souvislostech s dějinným vývojem hudby a umění vůbec a charakteristikami jednotlivých slohových období. V neposlední., kteří budou jeho zákazníky. Modul neobsahuje kompletní vývoj dějin evropské hudby a vyčerpávající výčet hudebních skladatelů a děl. Jedná se spíše.), a proto je v těchto "vybraných kapitolách z dějin hudby" zdůrazněna souvislost konkrétního hudebního jevu dané doby s problematikou.

Language: slovak
PDF pages: 92, PDF size: 2.86 MB
Report
zobrazení hudby přírody díle vítězslava hálka univerzita
Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice.

Language: slovak
PDF pages: 67, PDF size: 1.42 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

dejiny hudby

Slovenčina ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.